W tym miejscu znajdą Państwo przydatne dokumenty i informacje. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zadania pytania przy pomocy formularza kontaktowego.

Dokumenty wymagane u notariusza

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
 • Zaświadczenie ze Spółdzielni (wskazujące komu dane prawo przysługuje i na jakiej podstawie, obejmujące informacje dotyczące członkostwa w Spółdzielni, opisujące położenie i powierzchnię lokalu, rodzaj pomieszczeń w lokalu, numer księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub informacje o braku założenia księgi dla tego prawa, numer księgi wieczystej dla nieruchomości, na której usytuowany jest lokal, informacje o ewentualnych zaległościach z tytułu opłat należnych na rzecz Spółdzielni, pełna nazwa, adres i REGON Spółdzielni)
 • Dokument potwierdzający nabycie prawa do lokalu (Akt notarialny umowy sprzedaży; dokument przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; prawomocne postanowienie o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania, łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • Dane osobowe obu stron transakcji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania). W przypadku firm dodatkowo aktualny odpis z KRS lub wpis do CEIDG, NIP, REGON
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami
 • Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (jeśli tak uzgodniły strony)
 • Cena sprzedaży lokalu
 • Warunki i data wydania lokalu
 • Numer rachunku bankowego, na który przelana będzie zapłata za lokal
 1. Własnościowe prawo do lokalu:
 • Odpis zwykły z Księgi Wieczystej
 • Dokument potwierdzający nabycie prawa do lokalu (Akt notarialny umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu; prawomocne postanowienie o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania, łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • Dane osobowe obu stron transakcji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania). W przypadku firm dodatkowo aktualny odpis z KRS lub wpis do CEIDG, NIP, REGON
 • Zaświadczenie od Zarządcy o niezaleganiu z opłatami
 • Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (jeśli tak uzgodniły strony)
 • Dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.
 • Cena sprzedaży lokalu
 • Warunki i data wydania lokalu
 • Numer rachunku bankowego, na który przelana będzie zapłata za lokal
 1. Nieruchomość gruntowa:
 • Odpis zwykły z Księgi Wieczystej
 • Dokument potwierdzający nabycie prawa do lokalu (Akt notarialny umowy sprzedaży, lub darowizny; prawomocne postanowienie o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania, łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • Dane osobowe obu stron transakcji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania). W przypadku firm dodatkowo aktualny odpis z KRS lub wpis do CEIDG, NIP, REGON
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy, Dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.
 • Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział
 • Mapa sytuacyjna do celów prawnych
 • Cena sprzedaży nieruchomości
 • Warunki i data wydania nieruchomości
 • Numer rachunku bankowego, na który przelana będzie zapłata za nieruchomość
 1. Pełnomocnictwo do sprzedaży / zakupu nieruchomości:
 • Dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)
 • Dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania)
 • Opis nieruchomości  (najlepiej zwykły odpis z księgi wieczystej)
 • Informacja o zakresie pełnomocnictwa